Učitelé a rodiče

Tvrdé y píšeme ve vyjmenovaných slovech po obojetných souhláskách: B, F, L, M, P, S, V, Z.
V ostatních případech po obojetných souhláskách: B, F, L, M, P, S, V, Z píšeme měkké i.

Jak řešit úlohu:

Doplň i, í, y, ý do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 nebo 4.

Ukázka úlohy

Doplň i í y ý, kam správně patří:

v?žka (malá věž),

opl?vat,

ptakop?sk,

mam?nka,

rozpl?nout se,

dob?t hrad,

p?sek,

kob?la,

s?ň,

podz?m,

roz?nka,

někol?k,

bl?zko,

kožn? l?šej,

s?reček,

m?chačka

Řešení úlohy

Doplň i í y ý, kam správně patří:

vížka (malá věž), oplývat, ptakopysk, maminka, rozplynout se, dobýt hrad, písek, kobyla, síň, podzim, rozinka, několik, blízko, kožní lišej, syreček, míchačka

Řeš úlohy