Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku B nebo neznělou souhlásku P do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: B, P, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ b p, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ZU?,

FILI?,

SLOU?,

DRÁ? NA NOZE,

SKLE?,

HRO?,

?ŘÍKO?,

ŠROU?,

JEŘÁ?,

STRU?,

HŘI?,

ČÁ?,

VTI?,

NÁSTU?,

SLI?,

?ŮVA?

Řešení úlohy

DOPLŇ b p, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

ZUB, FILIP, SLOUP, DRÁP NA NOZE, SKLEP, HROB, PŘÍKOP, ŠROUB, JEŘÁB, STRUP, HŘIB, ČÁP, VTIP, NÁSTUP, SLIB, PŮVAB

Řeš úlohy