Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň znělou souhlásku B nebo neznělou souhlásku P do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: B, P, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ b p, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

STRU?,

HOLU?,

SLOU?,

ČÁ?,

JEŘÁ?,

VTI?,

FILI?,

NÁSTU?,

HŘI?,

CHLÉ?,

JAKU?,

KORÁ?,

?ŮVA?,

ZU?,

ŠROU?,

DRÁ? NA NOZE

Řešení úlohy

DOPLŇ b p, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

STRUP, HOLUB, SLOUP, ČÁP, JEŘÁB, VTIP, FILIP, NÁSTUP, HŘIB, CHLÉB, JAKUB, KORÁB, PŮVAB, ZUB, ŠROUB, DRÁP NA NOZE

Řeš úlohy