Učitelé a rodiče

Při shodě podmětu s přísudkem v minulém čase množného čísla píšeme v přísudku koncovku:

  1. LI, když je podmět v mužském rodu životném. Ptáme se ukazovacím zájmenem TI. Ti muži zpívali.
  2. LY, když je podmět v mužském rodu neživotném. Ptáme se ukazovacím zájmenem TY. Ty domy stály.
  3. LY, když je podmět v ženském rodu. Ptáme se ukazovacím zájmenem TY. Ty ženy zpívaly.
  4. LA, když je podmět ve středním rodu. Ptáme se ukazovacím zájmenem TA. Ta města ležela.
  5. LY, když jde o podmět dítě, oko nebo ucho. Ptáme se jako na podstatná jména ženského rodu: ty děti, ty oči, ty uši.

Jak určit životnost v mužském rodě:

Pokud má podstatné jméno mužského rodu v jednotném čísle v 1. a 4. pádu stejný tvar, je to neživotné podstatné jméno. Pokud jsou tvary rozdílné, jde o životné podstatné jméno.

Jak řešit úlohu:

Úlohy na shodu podmětu s přísudkem. Správně doplň do textu koncovky li, ly a la.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, y, a, 1, 2 nebo 3.

Ukázka úlohy

Doplň li ly la, kam správně patří:

V noci na nebi se objevi? hvězdy.

O prázdninách by? zavřené všechny školky.

Srnky se pás? na louce u lesa.

Koťata si hrá? před domem.

Sněhuláci stá? na louce.

Všechny knihy by? hezky srovnané.

Děvčata odeš? na výlet.

Rodiče odje? na rodičovské združení.

Řešení úlohy

Doplň li ly la, kam správně patří:

V noci na nebi se objevily hvězdy.

O prázdninách byly zavřené všechny školky.

Srnky se pásly na louce u lesa.

Koťata si hrála před domem.

Sněhuláci stáli na louce.

Všechny knihy byly hezky srovnané.

Děvčata odešla na výlet.

Rodiče odjeli na rodičovské združení.

Řeš úlohy