Učitelé a rodiče

Při shodě podmětu s přísudkem v minulém čase množného čísla píšeme v přísudku koncovku:

  1. LI, když je podmět v mužském rodu životném. Ptáme se ukazovacím zájmenem TI. Ti muži zpívali.
  2. LY, když je podmět v mužském rodu neživotném. Ptáme se ukazovacím zájmenem TY. Ty domy stály.
  3. LY, když je podmět v ženském rodu. Ptáme se ukazovacím zájmenem TY. Ty ženy zpívaly.
  4. LA, když je podmět ve středním rodu. Ptáme se ukazovacím zájmenem TA. Ta města ležela.
  5. LY, když jde o podmět dítě, oko nebo ucho. Ptáme se jako na podstatná jména ženského rodu: ty děti, ty oči, ty uši.

Jak určit životnost v mužském rodě:

Pokud má podstatné jméno mužského rodu v jednotném čísle v 1. a 4. pádu stejný tvar, je to neživotné podstatné jméno. Pokud jsou tvary rozdílné, jde o životné podstatné jméno.

Jak řešit úlohu:

Úlohy na shodu podmětu s přísudkem. Správně doplň do textu koncovky li, ly a la.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: i, y, a, 1, 2 nebo 3.

Ukázka úlohy

Doplň li ly la, kam správně patří:

Koťata si hrá? před domem.

Rodiče odje? na rodičovské združení.

Děti si hrá? na hřišti.

O prázdninách by? zavřené všechny školky.

Děvčata odeš? na výlet.

Sněhuláci stá? na louce.

Bole? mě obě uši.

Letad? vzlét? vzhůru k nebesům.

Řešení úlohy

Doplň li ly la, kam správně patří:

Koťata si hrála před domem.

Rodiče odjeli na rodičovské združení.

Děti si hrály na hřišti.

O prázdninách byly zavřené všechny školky.

Děvčata odešla na výlet.

Sněhuláci stáli na louce.

Bolely mě obě uši.

Letadla vzlétla vzhůru k nebesům.

Řeš úlohy