Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu:

Doplň i, í do textu tam, kam správně patří.

Pomůcka:
Doplňovaná písmena můžeš vybírat i pomocí kláves: I, Í, 1 nebo 2.

Ukázka úlohy

DOPLŇ i í, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

V?TÁ,

LET?ŠTĚ,

M?ŠA,

J?DLO,

PEVNÉ ZDRAV?,

J?Ř?ČKA,

J?DELN?ČEK,

T?S?C,

KN?HA,

Č?ST,

Č?STOTA,

KOŠ?LE,

L?TAT,

KRAJ?NA,

OS?KA,

NAROZEN?NY

Řešení úlohy

DOPLŇ i í, KAM SPRÁVNĚ PATŘÍ:

VÍTÁ, LETIŠTĚ, MÍŠA, JÍDLO, PEVNÉ ZDRAVÍ, JIŘIČKA, JÍDELNÍČEK, TISÍC, KNIHA, ČÍST, ČISTOTA, KOŠILE, LÍTAT, KRAJINA, OSIKA, NAROZENINY

Řeš úlohy