Učitelé a rodiče

V českém jazyce se skupina fje nepoužívá. Všechna slova se píší s .

Jak řešit úlohu:

Doplň fě, fje do textu tam, kam správně patří.

Ukázka úlohy

Doplň fje, kam správně patří:

mluvit o har?,

o žira?,

oblékat ?rtoch,

darovat o?ru

Řešení úlohy

Doplň fje, kam správně patří:

mluvit o harfě, o žirafě, oblékat fěrtoch, darovat ofěru

Řeš úlohy