Učitelé a rodiče

Zdvojené souhlásky se objevují:

  1. v složených slovech jako půl-litr
  2. v odvozených slovech ve spojení s předponami od-, pod-, bez-, roz-, nej- ... Například: nej-jasnější.
  3. ve slovech končících na -n, či mající -n- před koncovkou ve spojení s příponou -ný. Například: cenný.
  4. ve slovech končících na -n, či mající -n- před koncovkou ve spojení s příponou -ní. Například: denní.
  5. při odvozování dalších slov, kde zachováváme dvě -nn-. Například: dennodenně.

Pouze jedno n píšeme:

  1. u slov s koncovkou -ný/-ní, nekončí-li na -n. Například: skelný (sklo)
  2. je-li přípona -ík/-ina/-ice/-ěný. Například: deník.
  3. u přídavných jmen odvozených od názvů zvířat. Například: jelení.

Jak řešit úlohu:

V textu urči, kde má nebo nemá být zdvojená souhláska.

Ukázka úlohy

Urči, zda jde o zdvojenou souhlásku:

Jedna souhláska Zdvojená souhláska

nej/jjasnější,

n/nnice,

dceřin/nný,

An/nna,

vin/nník,

kořeněn/nný salát,

skeln/nný,

den/nnoden/nně,

l/llitr,

roz/zzlobit,

od/ddělit,

cen/nný

Řešení úlohy

Urči, zda jde o zdvojenou souhlásku:

Jedna souhláska Zdvojená souhláska

nejjasnější, vánice, dceřiný, Anna, viník, kořeněný salát, skelný, dennodenně, půllitr, rozzlobit, oddělit, cenný

Řeš úlohy