Učitelé a rodiče

Zdvojené souhlásky se objevují:

  1. v složených slovech jako půl-litr
  2. v odvozených slovech ve spojení s předponami od-, pod-, bez-, roz-, nej- ... Například: nej-jasnější.
  3. ve slovech končících na -n, či mající -n- před koncovkou ve spojení s příponou -ný. Například: cenný.
  4. ve slovech končících na -n, či mající -n- před koncovkou ve spojení s příponou -ní. Například: denní.
  5. při odvozování dalších slov, kde zachováváme dvě -nn-. Například: dennodenně.

Pouze jedno n píšeme:

  1. u slov s koncovkou -ný/-ní, nekončí-li na -n. Například: skelný (sklo)
  2. je-li přípona -ík/-ina/-ice/-ěný. Například: deník.
  3. u přídavných jmen odvozených od názvů zvířat. Například: jelení.

Jak řešit úlohu:

V textu urči, kde má nebo nemá být zdvojená souhláska.

Ukázka úlohy

Urči, zda jde o zdvojenou souhlásku:

Jedna souhláska Zdvojená souhláska

den/nní,

od/ddálit,

pod/ddůstojník,

kamen/nný,

lněn/nný,

roz/zzuřit,

pod/ddaný (podřízený),

nej/jjistější (méně jistý),

ran/nný,

dřevěn/nný,

hliněn/nný,

k/kkýš

Řešení úlohy

Urči, zda jde o zdvojenou souhlásku:

Jedna souhláska Zdvojená souhláska

denní, oddálit, poddůstojník, kamenný, lněný, rozzuřit, poddaný (podřízený), nejistější (méně jistý), raný, dřevěný, hliněný, měkkýš

Řeš úlohy