Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň i, í, y, ý do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 alebo 4.

Ukážka úlohy

Doplň i í y ý, kam správne patrí:

d?chať,

ost?chať sa,

c?klus,

ant?lopa,

mrač? sa,

ch?ch?,

zoš?t,

enc?klopéd?a,

t?rať,

r?zoto,

d?m?ť,

d?ktát,

c?kl?sta,

k?vať,

dot?k,

mot?ľ

Riešenie úlohy

Doplň i í y ý, kam správne patrí:

dýchať, ostýchať sa, cyklus, antilopa, mračí sa, chichi, zošit, encyklopédia, týrať, rizoto, dymiť, diktát, cyklista, kývať, dotyk, motýľ

Rieš úlohy