Učitelia a rodičia

Vybrané slová po S:
syn, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, sýkorka, sychravý, vysychať, osýpky, sypký, sykať

Pomôcka:
Sýty syn sypal sykavej sýkorke syr. Syseľ syčí, že je sychravo.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Cvičenia na vybrané slová po obojakej spoluhláske S. Doplň i, í, y, ý po S do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 alebo 4.

Ukážka úlohy

DOPLŇ i í y ý po S, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

POPROS?Ť,

KYSELINA S?ROVÁ,

S?DLO,

S?R,

S?LÁK,

HAS?Č,

MAS?VNY,

S?MONA,

KAS?NO,

S?TY,

S?KORKA,

S?ROTA,

S?VÝ,

S?SEĽ,

OS?PKY,

PRES?LA

Riešenie úlohy

DOPLŇ i í y ý po S, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

POPROSIŤ, KYSELINA SÍROVÁ, SÍDLO, SYR, SILÁK, HASIČ, MASÍVNY, SIMONA, KASÍNO, SÝTY, SÝKORKA, SIROTA, SIVÝ, SYSEĽ, OSÝPKY, PRESILA

Rieš úlohy