Učitelia a rodičia

Vybrané slová po S:
syn, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, sýkorka, sychravý, vysychať, osýpky, sypký, sykať

Pomôcka:
Sýty syn sypal sykavej sýkorke syr. Syseľ syčí, že je sychravo.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Cvičenia na vybrané slová po obojakej spoluhláske S. Doplň i, í, y, ý po S do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 alebo 4.

Ukážka úlohy

DOPLŇ i í y ý po S, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

HAS?Č,

PRES?LA,

S?PKÝ,

S?RUP,

S?KAŤ,

S?VÝ,

ÚS?LIE,

S?DLISKO,

S?TUÁCIA,

S?ČAŤ,

S?TY,

KAS?NO,

S?R,

S?ROTA,

S?MONA,

S?KORKA

Riešenie úlohy

DOPLŇ i í y ý po S, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

HASIČ, PRESILA, SYPKÝ, SIRUP, SYKAŤ, SIVÝ, ÚSILIE, SÍDLISKO, SITUÁCIA, SYČAŤ, SÝTY, KASÍNO, SYR, SIROTA, SIMONA, SÝKORKA

Rieš úlohy