Učitelia a rodičia

Vybrané slová po S:
syn, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, sýkorka, sychravý, vysychať, osýpky, sypký, sykať

Pomôcka:
Sýty syn sypal sykavej sýkorke syr. Syseľ syčí, že je sychravo.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Cvičenia na vybrané slová po obojakej spoluhláske S. Doplň i, í, y, ý po S do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 alebo 4.

Ukážka úlohy

DOPLŇ i í y ý po S, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

S?TY,

KYSELINA S?ROVÁ,

OS?KA,

S?MONA,

S?SEĽ,

ÚS?LIE,

KAS?NO,

S?LÁK,

LES?K,

S?ČAŤ,

S?N,

S?DLO,

HAS?Č,

POPROS?Ť,

S?TUÁCIA,

MAS?VNY

Riešenie úlohy

DOPLŇ i í y ý po S, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

SÝTY, KYSELINA SÍROVÁ, OSIKA, SIMONA, SYSEĽ, ÚSILIE, KASÍNO, SILÁK, LESÍK, SYČAŤ, SYN, SÍDLO, HASIČ, POPROSIŤ, SITUÁCIA, MASÍVNY

Rieš úlohy