Učitelia a rodičia

Vybrané slová po P:
pýcha, pýtať sa, pýr, kopyto, prepych, pysk (papuľa), pykať, pýšiť sa, pytliak, dopyt, zapýriť sa, pyré, pyžamo, pytač

Pomôcka:
Pýtam sa pyšného pytliaka: „Prečo má srna zranený pysk a kopyto? Nepýr sa, budeš za to pykať!“

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Cvičenia na vybrané slová po obojakej spoluhláske P. Doplň i, í, y, ý po P do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: i, í, y, ý, 1, 2, 3 alebo 4.

Ukážka úlohy

DOPLŇ i í y ý po P, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

DOP?T,

PREP?CH,

P?LOVAŤ P?LNÍKOM,

P?LINY,

P?TLIAK,

P?SK (PAPUĽA),

P?R,

P?CHA,

NAP?NAVÝ,

ZAP?RIŤ SA,

P?ŠKÓTY,

P?VOŇKA,

POP?S,

KAP?TÁN,

SP?SOVATEĽ,

PREP?SOVACIE PERO

Riešenie úlohy

DOPLŇ i í y ý po P, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

DOPYT, PREPYCH, PILOVAŤ PILNÍKOM, PILINY, PYTLIAK, PYSK (PAPUĽA), PÝR, PÝCHA, NAPÍNAVÝ, ZAPÝRIŤ SA, PIŠKÓTY, PIVOŇKA, POPIS, KAPITÁN, SPISOVATEĽ, PREPISOVACIE PERO

Rieš úlohy