Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Rozdeľ slová na slabiky.

Ukážka úlohy

Rozdeľ slová na slabiky:

k|r|a|b|i|c|a
u|č|i|t|e|ľ|k|a
s|t|r|e|d|a

Riešenie úlohy

Rozdeľ slová na slabiky:

kra|bi|ca
u|či|teľ|ka
stre|da

Rieš úlohy