Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky slovné druhy.

Ukážka úlohy

Označ všetky slovné druhy:

Podstatné mená Prídavné mená Zámená Číslovky Slovesá

Príslovky Predložky Spojky Častice Citoslovcia

Na oblohu vyšla prvá hviezda.

V kine dávali nový film.

Karol nosí červený šál.

Riešenie úlohy

Označ všetky slovné druhy:

Podstatné mená Prídavné mená Zámená Číslovky Slovesá

Príslovky Predložky Spojky Častice Citoslovcia

Na oblohu vyšla prvá hviezda.

V kine dávali nový film.

Karol nosí červený šál.

Rieš úlohy