Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky slovné druhy.

Ukážka úlohy

Označ všetky slovné druhy:

Podstatné mená Prídavné mená Zámená Číslovky Slovesá

Príslovky Predložky Spojky Častice Citoslovcia

Chlapci skočili do vody.

Pes sedí pri drevenej búde.

Mačka sedí pod stolom.

Riešenie úlohy

Označ všetky slovné druhy:

Podstatné mená Prídavné mená Zámená Číslovky Slovesá

Príslovky Predložky Spojky Častice Citoslovcia

Chlapci skočili do vody.

Pes sedí pri drevenej búde.

Mačka sedí pod stolom.

Rieš úlohy