Učitelia a rodičia

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

V texte nájdi a vyznač všetky slovné druhy.

Ukážka úlohy

Označ všetky slovné druhy:

Podstatné mená Prídavné mená Zámená Číslovky Slovesá

Príslovky Predložky Spojky Častice Citoslovcia

Pes sedí pri drevenej búde.

Povedal babičke, že prídeme.

Včera svietilo slniečko.

Riešenie úlohy

Označ všetky slovné druhy:

Podstatné mená Prídavné mená Zámená Číslovky Slovesá

Príslovky Predložky Spojky Častice Citoslovcia

Pes sedí pri drevenej búde.

Povedal babičke, že prídeme.

Včera svietilo slniečko.

Rieš úlohy