Učitelia a rodičia

Poznáme dva druhy stupňovania prídavných mien. Pravidelné a nepravidelné.

  1. Pri pravidelnom stupňovaní sa slovný základ prídavného mena nemení.
  2. Pri nepravidelnom stupňovaní sa slovný základ na druhom a treťom stupni odlišuje od základného tvar prídavného mena. Medzi prídavné mená s nepravidelným stupňovaní patria: pekný, malý, veľký, dobrý, zlý.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

K danému prídavnému menu v základnom tvare priraď na prvom stupni pridaj druhý stupeň (porovnávací tvar) a tretí stupeň (najvyšší tvar).

Ukážka úlohy

Vystupňuj toto prídavné meno:

1. stupeň:starý

Riešenie úlohy

Vystupňuj toto prídavné meno:

1. stupeň:starý
2. stupeň:starší
3. stupeň:najstarší

Rieš úlohy