Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku H alebo neznelú spoluhlásku CH do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: H, C, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ h ch, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

?RO?,

ORE?,

ME?,

KALI?,

KOŽU?,

NÁPRA?,

PRA? DVERÍ,

VALA?,

PLE?,

ZÁSA?,

LEŇO?,

STO? SLAMY,

TVARO?,

?RA?,

DY?,

RO?

Riešenie úlohy

DOPLŇ h ch, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

HROCH, ORECH, MECH, KALICH, KOŽUCH, NÁPRAH, PRAH DVERÍ, VALACH, PLECH, ZÁSAH, LEŇOCH, STOH SLAMY, TVAROH, HRACH, DYCH, ROH

Rieš úlohy