Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku Ď alebo neznelú spoluhlásku Ť do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: Ď, Ť, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ ď ť, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

STÁ? ROVNO,

SIE?,

HĽA? PRED SEBA,

CHO?,

ŽALU?,

LABU?,

CHU?,

NECHO?,

ME?,

?,

NEZHO?,

PLÁŠ?,

NEBU?,

DÁŽ?,

ZASA?,

LO?

Riešenie úlohy

DOPLŇ ď ť, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

STÁŤ ROVNO, SIEŤ, HĽAĎ PRED SEBA, CHOĎ, ŽALUĎ, LABUŤ, CHUŤ, NECHOĎ, MEĎ, PÚŤ, NEZHOĎ, PLÁŠŤ, NEBUĎ, DÁŽĎ, ZASAĎ, LOĎ

Rieš úlohy