Učitelia a rodičia

Neznelé spoluhásky: Š T F K CH S T Č P C.
Pomôcka: Štefka chystá čepiec.
Znelé spoluhásky: Ž D V G H Z D DŽ B DZ.

Pravidlá, ako riešiť úlohu:

Doplň znelú spoluhlásku Ď alebo neznelú spoluhlásku Ť do textu tam, kam správne patria.

Pomôcka:
Doplňované písmená môžeš vyberať aj pomocou kláves: Ď, Ť, 1 alebo 2.

Ukážka úlohy

DOPLŇ ď ť, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

MEDVE?,

DÁŽ?,

PÚŠ?,

NECHO?,

NESTRA?,

HRU?,

ŽALU?,

PAMÄ?,

PORA?,

NEBU?,

?,

DEVÄ?,

LO?,

?,

NEZHO?,

LE?

Riešenie úlohy

DOPLŇ ď ť, KAM SPRÁVNE PATRÍ:

MEDVEĎ, DÁŽĎ, PÚŠŤ, NECHOĎ, NESTRAŤ, HRUĎ, ŽALUĎ, PAMÄŤ, PORAĎ, NEBUĎ, PÚŤ, DEVÄŤ, LOĎ, PÄŤ, NEZHOĎ, LEŤ

Rieš úlohy